Chci vyzkoušet GovDaily zdarma
 
Číslo dne

34,3 mld. Kč

V roce 2017 dosáhly celkové výdaje na dávky státní sociální podpory 34,3 mld. Kč, meziročně tak došlo ke snížení o 657 mil. Kč. Podíl výdajů na dávky státní sociální podpory na státním rozpočtu představoval 2,7 %.

Obchodní podmínky ke službě GovDaily

Obchodní podmínky ke službě GovDaily

 

(platné od 1. 7. 2014)

 

Čl. I.

Smluvní strany

 

 1. Poskytovatel: enovation, s.r.o., IČ 27909751, se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, 110 00, jako poskytovatel služby GovDaily (dále jen „poskytovatel“).
 2. Objednatel/Odběratel: Jakýkoli subjekt, jemuž je služba GovDaily poskytována dle těchto podmínek (dále jen „objednatel/odběratel“).
 3. Poskytovatel a objednatel/odběratel mohou být dále společně označováni jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“.

 

Čl. II.

Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky služby GovDaily (dále jen „OP“) vycházejí z ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jsou jimi upraveny vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při poskytování a využívání služby GovDaily smluvními stranami. Součástí těchto OP je rovněž aktuální ceník služby GovDaily.
 2. Platné a účinné OP jsou vůči objednateli/odběrateli závazné ode dne uskutečnění objednávky po celou dobu poskytování služby GovDaily.
 3. Závazkové vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem/odběratelem se při uzavírání a plnění závazků souvisejících s poskytováním, objednáváním a užíváním služby GovDaily vždy řídí těmito OP.

 

Čl. III.

Předmět služby GovDaily

 1. Předmětem poskytování služby GovDaily je závazek poskytovatele poskytovat objednateli/odběrateli službu spočívající v periodickém zasílání zpráv a informací z veřejného sektoru – služba GovDaily a reciproční závazek objednatele/odběratele zaplatit poskytovateli za poskytování této služby sjednanou odměnu.
 2. Společně se službou GovDaily může být objednateli/odběrateli zdarma zasílána příloha služby GovDaily – Přehled veřejných zakázek, a to v termínech, ve kterých je poskytována služba GovDaily. Objednatel může zdarma obdržet podrobné informace o až 5 veřejných zakázkách dle jeho výběru týdně. Na zasílání přílohy služby GovDaily – Přehled veřejných zakázek nevzniká nárok uhrazením předplatného služby GovDaily.
 3. Je-li v dalším textu uvedena služba GovDaily, rozumí se tím služba GovDaily vč. přílohy - Přehledu veřejných zakázek, je-li to v daném kontextu relevantní.

 

Čl. IV.

Způsob a doba poskytování služby GovDaily

 1. Služba GovDaily bude objednateli/odběrateli poskytována prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Každá jednotlivá zpráva služby GovDaily bude mít formu „pdf“ dokumentu a bude tvořit samostatnou přílohu/přílohy průvodní zprávy zasílané elektronickou poštou.
 2. Objednatel/Odběratel ve své objednávce specifikuje počet objednávaných licencí (1 licence = jeden emailový kontakt konkrétního subjektu – fyzické osoby). Služba GovDaily bude následně poskytována na každý objednatelem/odběratelem uvedený kontakt (emailovou adresu) za podmínky, že bude provedena úhrada odpovídající počtu objednaných licencí. Objednatel/Odběratel odpovídá za to, že počet uvedených kontaktů bude odpovídat počtu objednaných licencí. Služba GovDaily je poskytována pouze na počet kontaktů odpovídajících výši provedené úhrady za všechny objednané licence. Jestliže objednatel/odběratel uvede nižší počet kontaktů, než je počet objednaných licencí nevzniká objednateli/odběrateli právo na vrácení uhrazené odměny a služba GovDaily je poskytována pouze na uvedené kontakty. Jestliže objednatel/odběratel uvede vyšší počet kontaktů, než je počet objednaných licencí, bude služba „GovDaily“ poskytována pouze na počet kontaktů odpovídajících výši provedené úhrady v pořadí uvedení jednotlivých kontaktů. Objednatel/Odběratel je povinen zajistit, aby email obsahující zprávu služby GovDaily nebyl přístupný či nebyl šířen nad rámec udělených licencí.
 3. Služba GovDaily bude poskytována v četnosti 1 x denně každý pracovní den tak, že každý email obsahující zprávu služby GovDaily bude poskytovatelem odeslán do 9.00 hod., nejpozději však do 10.00 hod.
 4. V období od 27. prosince příslušného kalendářního roku do 4. ledna roku následujícího nebude služba GovDaily poskytována. Služba nemusí být poskytována i v jiné dny; o této skutečnosti bude objednatel/odběratel předem upozorněn prostřednictvím webových stránek www.govdaily.cz.

 

Čl. V.

Vznik a trvání závazku

 1. Objednávka služby GovDaily se provádí prostřednictvím elektronického formuláře na internetové adrese www.govdaily.cz. Služba GovDaily může být také objednána prostřednictvím obchodního zástupce poskytovatele; je-li následná objednávka ze strany objednatele/odběratele uhrazena, pohlíží se na ni, jako by byla provedena prostřednictvím elektronického formuláře přímo objednatelem/odběratelem.
 2. Pro řádné vyřízení objednávky musí být objednatelem poskytnuty zejména tyto údaje pro údaje kontaktní osoby (pro objednání a zasílání faktur) v rozsahu: Pro fyzické osoby: Kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, heslo), poštovní adresa pro vystavení faktury. Pro právnické osoby a OSVČ: Kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, heslo), sídlo organizace, IČ, DIČ. Údaje odběratele služby GovDaily - jméno, příjmení a email všech odběratelů služby GovDaily. Kolik je zadáno odběratelů, takový je počet objednávaných licencí služby GovDaily. A dále potvrzení seznámení se a souhlas s těmito OP.
 3. Aktuální přehled informací poskytovaných objednatelem v průběhu vytváření objednávky je uveden na webu www.govdaily.cz v sekci Objednávka.
 4. Závazek poskytovat službu GovDaily objednateli/odběrateli vzniká poskytovateli uhrazením celé částky, na kterou je poskytovatelem vystavena proforma faktura – tj. objednaný počet licencí. Za uhrazení se považuje nejpozději 3. pracovní den po připsání celé částky, na kterou je vystavena proforma faktura, na bankovní účet poskytovatele č. 1975241319/0800, vedený u České spořitelny, a.s. Upřednostňovaný způsob úhrady je formou elektronické úhrady (bankovní kartou) v průběhu vytváření objednávky ve webovém rozhraní – platba je při této formě úhrady provedena ihned.
 5. Proforma faktura se vystavuje na základě poskytovatelem přijaté objednávky ze strany objednatele učiněné elektronickou formou prostřednictvím webového rozhraní nebo obchodním zástupcem poskytovatele.
 6. U objednávek hrazených převodem finančních prostředků z bankovního účtu objednatele se faktura vystavuje na základě připsání celé částky, na kterou je vystavena proforma faktura, na bankovní účet poskytovatele. V případě úhrady platební kartou je faktura vystavena ihned po provedení úhrady. Fakturu zašle poskytovatel objednateli v elektronické podobě na emailovou adresu objednatele zadanou v průběhu vytváření objednávky (kontaktní údaje).
 7. Služba GovDaily je na základě provedené úhrady poskytována objednateli/odběrateli na období jednoho roku ode dne vzniku závazku, pokud není dohodnuto jiné období. Období předplatného započne vždy odesláním prvního čísla služby GovDaily objednateli/odběrateli. Pokud objednatel/odběratel neučiní vůči poskytovateli úkon směřující k ukončení požadavku na poskytování služby GovDaily nejpozději v termínu 14 dnů před koncem sjednaného období, na které byla služba GovDaily objednána (nebo následně automaticky prodloužena), bude poskytování služby GovDaily vždy automaticky prodlouženo o stejné období a pro stejný počet licencí jako při původní objednávce. Poskytovatel v tomto případě zašle objednateli/odběrateli do 14 dnů před uplynutím termínu předplatného služby GovDaily proforma fakturu k úhradě služby GovDaily na následující roční období.

 

Čl. VI.

Odměna

 1. Za poskytování služby GovDaily náleží poskytovateli odměna v celkové výši stanovené aktuálním ceníkem poskytovatele zveřejněným na www.govdaily.cz.
 2. Odměna může být dále individuálně stanovena v návaznosti na charakter objednateli/odběratele a počet v objednávce uvedených kontaktních adres, na které bude datová zpráva obsahující službu GovDaily zasílána v souladu s aktuálním ceníkem poskytovatele. Poskytovatel může individuálně nastavit ceny pro různé objednatele/odběratele (akční nabídky).
 3. K celkové částce odměny bude vždy připočtena DPH v aktuální výši stanovené platným právním předpisem.

 

Čl. VII.

Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je povinen poskytovat službu GovDaily podle těchto OP.
 2. Poskytovatel je oprávněn volit svobodně formu a obsah poskytované služby GovDaily.
 3. Poskytovatel je povinen poskytovat službu GovDaily ve výše uvedených termínech. Neodešle-li poskytovatel z jakéhokoli důvodu datovou zprávu obsahující službu GovDaily na emailovou adresu kontaktu objednatele/odběratele nejpozději do 10.00 hod. příslušného dne, nebo pokud nebude v daném dni služba GovDaily poskytnuta vůbec, vzniká poskytovateli povinnost prodloužit dobu, po kterou objednateli/odběrateli poskytuje službu GovDaily, o stejný počet dní, v němž došlo na straně poskytovatele k prodlení či nedodání služby GovDaily. Dojde-li však při poskytování služby GovDaily k prodlení v důsledku nesplnění technických předpokladů na straně objednatele/odběratele, nepovažuje se toto za prodlení ze strany poskytovatele.
 4. Poskytovatel je oprávněn poskytování služby GovDaily kdykoli ukončit, v tomto případě vzniká poskytovateli povinnost vrátit objednateli/odběrateli poměrnou část úhrady za období, kdy nebyla služba GovDaily poskytována.
 5. Poskytovatel je oprávněn provést kdykoliv změnu těchto OP. O této změně informuje poskytovatel objednatele/odběratele prostřednictvím internetové adresy www.govdaily.cz s předstihem nejméně deseti (10) dnů před datem účinnosti nových OP. Objednatel/Odběratel má právo změnu těchto OP odmítnout a z tohoto důvodu závazek vypovědět. Výpovědní lhůta činí deset (10) dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi poskytovateli.
 6. Poskytovatel je povinen publikovat platné znění OP na internetové adrese www.govdaily.cz.
 7. Poskytovatel je oprávněn kdykoli provést změnu ceníku a v návaznosti na to i změnu výše odměny za poskytování služby GovDaily. Tato změna se však nebude týkat již objednaných licencí (uhrazených faktur) a její účinky nastanou až pro následující fakturační období. Pro vyrozumění objednatele/odběratele o této změně platí stejné podmínky jako pro oznámení změny těchto OP a to včetně publikace nového ceníku. Objednatel/Odběratel má právo změnu ceníku odmítnout a z toho důvodu závazek vypovědět. Výpovědní lhůta činí deset (10) dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi poskytovateli.
 8. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od objednávky, a to zejména při nezaplacení odměny a při porušení povinností objednatele/odběratele stanovených těmito OP, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 9. Poskytovatel je oprávněn zasílat objednateli/odběrateli ve formě emailu obchodní sdělení obsahující informace o jím poskytovaných produktech či jiných jeho službách, nebo o službách či produktech třetích subjektů. Tato obchodní sdělení je poskytovatel oprávněn zasílat na všechny zadané emailové adresy (kontakty) objednatele/odběratele, který s tímto vyjadřuje souhlas učiněním závazné objednávky a její úhradou.
 10. Poskytovatel neodpovídá za žádné újmy, finanční, obchodní či jakékoli jiné ztráty či za škody, které objednateli/odběrateli vzniknou v souvislosti s využíváním služby GovDaily a přílohy – Přehled veřejných zakázek.

 

Čl. VIII.

Práva a povinnosti objednatele/odběratele

 1. Objednatel/Odběratel učiněním objednávky prostřednictvím webového rozhraní poskytovatele potvrzuje, že má zájem o poskytování služby GovDaily v co nejširším rozsahu v souladu s těmito OP, platnou právní úpravou a ustanoveními na ochranu osobních údajů a dat a v souladu s autorskými právy.
 2. Objednatel/Odběratel je povinen uhradit poskytovateli za poskytování služby GovDaily odměnu dle čl. VI těchto OP v termínu splatnosti dle proforma faktury.
 3. Dojde-li na straně objednatele/odběratele ke změně údajů poskytnutých při učinění objednávky služby GovDaily, včetně emailových kontaktů, na které jsou datové zprávy zasílány, vzniká objednateli/odběrateli povinnost oznámit tuto skutečnost poskytovateli ihned, jak nastane změna údajů. Neučiní-li tak, neodpovídá poskytovatel za případné nesrovnalosti tím způsobené včetně nesprávného doručení.
 4. Objednatel/Odběratel má právo v průběhu využívání služby GovDaily změnit či upravit své kontaktní údaje. Tuto změnu však musí předem, nejpozději do 14 dnů před jejím uskutečněním, oznámit prostřednictvím emailu kontaktní osobě poskytovatele uvedené na webových stránkách www.govdaily.cz. Rozšíření počtu licencí podléhá úhradě. Poskytovatel zašle objednateli/odběrateli fakturu za stejných podmínek jako při prvotním objednání služby GovDaily. Při snížení počtu licencí však objednateli/odběrateli finanční kompenzace v aktuálním ročním období využívání služby nenáleží, tato změna se projeví až ve výši úhrady na další roční období. Změna v počtu adresátů bude účinná do 3. (třetího) pracovního dne poté, co poskytovatel obdrží požadavek objednatele/odběratele, v případě rozšíření počtu adresátů do  3. (třetího) pracovního den po obdržení úhrady.
 5. Služba GovDaily je určena výhradně pro potřebu objednatele/odběratele. Objednatel/Odběratel je oprávněn užívat veškeré informace a materiály, které obdrží v rámci poskytování služby GovDaily, pouze pro své účely. Objednatel/Odběratel není oprávněn šířit přijatý dokument/dokumenty služby GovDaily nebo jeho jednotlivé části či výňatky z něj jakoukoli formou a jakýmkoli způsobem dále vůči jakýmkoli jiným subjektům nad rámec udělených licencí dle čl. IV.2 těchto OP. Porušení tohoto závazku se považuje za porušení objednávky a smluvní strany si pro tento případ sjednávají smluvní pokutu ve výši měsíčního poplatku za zvolený rozsah služby GovDaily za každé doložené porušení závazku. Poskytovatel je současně oprávněn v případě takového porušení závazku okamžitě odstoupit od smluvního vztahu a zastavit poskytování služby GovDaily. V tomto případě nevzniká objednateli/odběrateli nárok na vrácení poměrné části úhrady za dosud neobdrženou službu GovDaily.
 6. Objednatel/Odběratel je oprávněn kdykoli zastavit zasílání obchodních sdělení na emailové adresy subjektů na straně objednatel/odběratele, které budou odběrateli služby GovDaily, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí. Žádost se podává prostřednictvím emailové adresy uvedené na internetové adrese www.govdaily.cz či odkazem přímo v obchodním sdělení.

 

Čl. IX.

Další ujednání

 1. Objednatel/Odběratel uskutečněním objednávky potvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil s obsahem platných OP a ceníku a že s jejich zněním souhlasí a zavazuje se je dodržovat.
 2. Služba GovDaily je poskytována v souladu s právním řádem České republiky, jímž se řídí i případné právní spory, a v souladu s OP, se kterými odběratel vyslovil souhlas. Případné ujednání smluvních stran nad rámec těchto OP vyžaduje písemnou formu.
 3. Veškeré údaje poskytnuté objednatelem/odběratelem poskytovateli jsou považovány za důvěrné a budou použity pouze k plnění závazku poskytování služby GovDaily či k poskytnutí obchodních sdělení či nabídek služeb poskytovatele.
 4. Odesláním objednávky nebo zaplacením odměny za poskytování služby GovDaily, podle toho, která skutečnost nastane dříve, objednatel/odběratel prohlašuje, že výslovně souhlasí s uvedením a zpracováním kontaktních údajů o své osobě a odběratelích služby GovDaily za účelem poskytnutí služby GovDaily a propagačních materiálů poskytovatele. Objednatel/Odběratel odpovídá za případnou škodu, která by z důvodu nepravdivosti tohoto prohlášení mohla poskytovateli vzniknout.
 5. Poskytovatel bude poskytovat v rámci služby GovDaily pouze validní informace v náležité a vysoké kvalitě, upozorňuje však, že informace jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou tak obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby, proto poskytovatel neodpovídá za pravdivost takto převzatých zpráv a informací.
 6. Sjednají-li si smluvní strany v souvislosti s poskytováním, objednáváním a užíváním služby GovDaily pravidla pro uzavírání a plnění svých závazků, která budou odlišná od těchto OP, uplatní se přednostně sjednaná odlišná pravidla.
 7. V případě, že dojde mezi Objednatelem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci:Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email:adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Objednatel, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 18. 4. 2016.
 9. OP pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti pozdějších OP.

 

V Praze dne 18. 4. 2016

Mezi naše odběratele patří

© 2014 GovDaily.cz enovation s.r.o. ISSN 1805-8167
Akceptujeme Maestro Mastercard Visa Visa-electron